Teenused

Ettevõttes on 5 põhilist projekteerimissuunda:

peaprojekteerimine – projektijuhtimine

Peaprojekteerimine algab küsimusest: “Mis on antud projekti eesmärk?”. Seejärel on oluline määratleda antud töö raamistik – millised on kliendi soovid ja vajadused, missugused kitsendused antud objektile kehtivad, mis peab ja mis võib olla. Peaprojekteerimise käigus komplekteerime me just käesoleva töö iseloomust lähtudes sobivaima projekteerimismeeskonna ja paneme paika ajagraafiku, pidades sealjuures alati silmas valmivat projekti kui tervikut. Tagamaks parimad võimalikud lahendused on kogu protsessi vältel tähtsal kohal suhtlus kliendiga.

arhitektuur

Projekteerimise käigus mõtleme läbi kõik valmiva objektiga seotud lahendused, alustades hoonet kandvatest tarinditest ning lõpetades ruumide akustika ja loomuliku valguse küsimustega. Lähtudes tellija soovidest paneme paika hoone kasutamise funktsionaalskeemi, töötame välja ehituskonstruktsioonid ja tehnosüsteemid, kavandame fassaadi ja valime välisviimistlusmaterjalid. Me garanteerime, et valmiva objekti iga detail on lisaks oma otstarbelisele rollile ka osake esteetilisest tervikust.

konstruktsioonid

Kandekonstruktsioonid on hoone skelett, millele toetuvad kõik ülejäänud ehituskomponendid. Sellel on määrav roll turvalisuse ja vastupidavuse küsimuses. Tänu oma pikaajalisele kogemusele leiame igale projektile parima konstruktsioonilahenduse, kindlustades kliendile soovikohase ja ökonoomse hoone, mis jääb linnapilti ilmestama mitmeteks põlvkondadeks.

tugevvoolupaigaldised

Lähtuvalt ruumidele ette nähtud funktsioonidest ja tellija erisoovidest kavandame hoonele turvalised, töökindlad ja kaasaegsed tugevvoolupaigaldised, mis võimaldavad elektrienergiat toota, salvestada ja laiali jaotada. Lisaks sellele on meie elektriinseneridel nii väljaõpe kui ka ulatuslikud kogemused valgusarvutuste teostamises. Valgusarvutused võimaldavad täpselt määrata, missugune valgustussüsteemi lahendus oleks valmiva hoone seisukohalt kõige funktsionaalsem ja säästlikum.

detailplaneeringud

Detailplaneeringu loomine on esimene samm uue hoone valmimise poole. Töö käigus teeme kindlaks antud krundi võimalused ja piirangud ehitustegevuseks, arvestades näiteks haljastust, keskkonnamõjusid ja muinsuskaitseseadust. Detailplaneeringul on ennekõike juriidiline tähtsus – see tagab, et ühel maa-alal toimuv ehitus vastaks kohaliku omavalitsuse plaanidele ja saaks loomulikuks osaks ümbritsevast keskkonnast laiemalt.

muud projektiosad

Meie soov on muuta koostöö kliendi jaoks võimalikult mugavaks, mistõttu katab meie poolt pakutavate teenuste hulk kogu projekteerimisprotsessi. Tervikliku ja kõikehõlmava projekti pakkumiseks on meil kolmekümne aasta jooksul välja kujunenud professionaalne võrgustik arvukate usaldusväärsete koostööpartneritega. Vastavalt antud töö iseloomule kuuluvad meie teenuste alla muuhulgas näiteks:

  • teedehituslik osa
  • küte, ventilatsioon, jahutus
  • veevarustus, kanalisatsioon,
  • tuleohutus,
  • nõrkvoolupaigaldised ja automaatika.

Võta meiega ühendust